תיק-מפעל

%d7%aa%d7%99%d7%a7-%d7%9e%d7%a4%d7%a2%d7%9c_800x533


 

תיק מפעל

 

נדרש בהתאם לתקנות רישוי עסקים (מפעלים מסוכנים)- התשנ”ג 1993:  בעל מפעל מסוכן יכין ויחזיק תיק מפעל לטיפול במקרי תקלות ותקריות העלולות להתרחש אגב תפעול מפעלו והעלולות להוות סכנה לבני אדם ולסביבה (להלן – תיק מפעל).

(1)   תכנית המפעל ותיאורו, ובכלל זה פירוט של החומרים המסוכנים, סימונם ושיטות הטיפול בהם;

(2)   פירוט והגדרה של תקלות ותקריות העלולות לקרות אגב תפעול המפעל;

(3)   אמצעים קיימים במערכת הייצור למיגון מפני תקלות ותקריות כתוצאה מהתפוצצותם, התלקחותם או פיזורם בסביבה של החומרים המסוכנים;

(4)   אמצעי בטיחות בתחום המפעל, לרבות אמצעי התראה, אמצעי נטרול, ציוד ומיגון אישי ומערך גילוי וכיבוי אש;

(5)   תכנית היערכות של המפעל לטיפול בתקלות ותקריות כאמור בפסקה (2), שתכלול את אמצעי הנטרול הקיימים ואופן הפעלתם, פירוט כוח האדם המיומן לטיפול כאמור, תכנית עבודה להפעלת מערך כוח האדם והציוד, וכן פרטים בדבר דרכי קשר ודיווח לרשויות המוסמכות.

 

שלח פרטים להצעת מחיר בתחום הבטיחות