תוכנית בטיחות לאתר בניה

תכנית ארגון בטיחות באתר בניה

חשיבות רבה לאור תאונות רבות ביישום בטיחות בעבודה באתרי בניה. באתרי בניה בהם הקבלן הראשי המבצע, מעסיק למעלה מ-50 עובדים לרבות קבלני משנה בכל האתרים במצטבר, נדרש המבצע להכין באמצעות בעל מקצוע מתאים תכנית לניהול בטיחות המותאמת לכל אתר בנפרד.

שימו לב להנחיה מטעם משרד הכלכלה:

אם באתר מועסקים מעל 50 עובדים (כולל עובדי הקבלנים), או שיש באתר מבנה שגובהו עולה על 25 (גובה סופי),  או שמוצבים בו שני עגורני צריח ומעלה, וכן באתר שהעבודה בו מתבצעת בתוך גדרתו של מפעל תעשייתי פעיל ואין הפרדה בינו לבין החלק הפעיל של המפעל – בכל אלה יש צורך בהכנת “תוכנית ארגון בטיחותי של אתר הבנייה” כנדרש בתקנה  166  לתקנות הבטיחות בעבודה (עבודות בניה), התשמ”ח-1988, ובהתאם להנחיות מפקח עבודה ראשי; התכנית תהיה חתומה בידי המתכנן ובידי מבצע הבנייה.

 

שלח פרטים להצעת מחיר בתחום הבטיחות