מבדק בטיחות מתקני ספורט

%d7%9e%d7%91%d7%93%d7%a7-%d7%91%d7%98%d7%99%d7%97%d7%95%d7%aa-%d7%9e%d7%aa%d7%a7%d7%a0%d7%99-%d7%a1%d7%a4%d7%95%d7%a8%d7%98


 

מבדק בטיחות מתקני ספורט

חוק איסור אלימות בספורט התשס”ח-2008 הינו עקרון מנחה שמטרתו המקורית הינה להפחית ולצמצם את תופעת האלימות באירועי הספורט.

 

בין השאר החוק מכוון בתקנות דרישות להבטחת בטיחות באירועי ספורט, פעולות והבדיקות שחובה לערוך לפני כל אירוע ספורט, תנאי כשרות לבעלי תפקידים נדרשים, חוק רישוי עסקים לעניין מתקני ספורט ותיקון בצו רישוי עסקים (עסקים טעוני אישור) בפריט 7.7.ד’  בו נקבע כי כל מתקני הספורט שמספר המושבים הקבוע בהם עולה על 500 (למעט אולם במוסד חינוכי המשמש את המוסד בלבד) הינם מתקני ספורט בהם משרד הכלכלה והתעשייה הוא נותן אישור לצורך קבלת רישיון עסק.

מינהל הבטיחות והבריאות התעסוקתית במשרד הכלכלה והתעשייה הוא הגוף המופקד, בחוק רישוי עסקים על בטיחות הנמצאים במקום העסק וסביבתו, ואישורו נדרש כתנאי לחידוש רישיון  בנוסף לאישורים מגופים כמו משטרת ישראל ושירותי הכבאות וההצלה.

כל מתקן ספורט, למעט מתקנים הקיימים במוסדות חינוך – בין אם הוא אצטדיון מגרש או אולם ספורט, מחויב להחזיק ברישיון עסק תקף, הניתן על ידי רשות הרישוי (העיריה או המועצה).

 

במסגרת הבטיחות במתקנים נדרשים בעלי המתקנים להסתייע בבעל מקצוע המוגדר בחוק כמנהל בטיחות בספורט, המוסמך על ידי מינהל הבטיחות במשרד הכלכלה והתעשייה לאחר  שעבר הכשרה מתאימה והוא הגורם המקשר בין בעל המתקן לבין נציגי משרד הכלכלה והתעשייה. תפקידו לבדוק  את מצב מתקן הספורט בהיבטים של סיכוני בטיחות, תקלות, קיום אישורים תקפים למערכות השונות הקיימות באותו מתקן, וכן קיומו ושל תיק מתקן מעודכן המהווה כלי עזר הכרחי להכרת המתקן על מערכותיו ואביזריו.

 

תיק המתקן מיועד לסייע למי שנתמנה כמנהל אירוע הספורט/ממונה בטיחות באירוע ספורט וכן למנהל המתקן, האמור לתחזק את המתקן במהלך כל תקופת רישיון העסק. תיק המתקן כולל בתוכו תיאור של כלל הכניסות, היציאות, שערי חירום, מסלולי הגעה ופינוי לרכבי חירום, מעברים יציעים על פי תפוסה וכיו”ב. כמו כן, הוא כולל את כל האישורים הרלוונטיים של בעלי המקצוע השונים האחראיים על כלל המערכות הקיימות במתקן, לרבות אישור מערכות החשמל, חוזק ויציבות המבנה, וכיו”ב. בין השאר, תיק ההמתקן כולל תרשימים מודפסים ומפורטים של מתקן הספורט וסביבתו הקרובה.

מתקני ספורט בהם משרד הכלכלה משמש כ”נותן אישור” לרישיון העסק בהיבטי הבטיחות

 

 

 

שלח פרטים להצעת מחיר בתחום הבטיחות