הדרכת בטיחות אחריות פלילית

%d7%94%d7%93%d7%a8%d7%9b%d7%aa-%d7%91%d7%98%d7%99%d7%97%d7%95%d7%aa-%d7%90%d7%97%d7%a8%d7%99%d7%95%d7%aa-%d7%a4%d7%9c%d7%99%d7%9c%d7%99%d7%aa


הדרכת בטיחות אחריות פלילית

על מי מוטלת האחריות לקיום הבטיחות ?

נשמע מסובך? העניין די ברור:  האחריות לקיום חוקי ותקנות הבטיחות והבריאות מוטלת על המעביד שיכול להיות תופש המפעל או בעל המפעל. “תופש המפעל”  הוא אדם שמנהל את המפעל בפועל – גם אם אין הוא הבעלים שלו. במקרה של חברה או שותפות וכל נושא משרה, אפשר לראות כאחראי לעבירת בטיחות כל אחד משרשרת המנהלים, השותפים או הפקידים האחראים בחברה המעורבים בתהליכי העבודה.

 

אם נעשתה עבירה/התרחשה תאונת עבודה, ניתן להקיש כי נושא המשרה הפר את חובתו בעניין זה, אלא אם הוכיח כי עשה כל שניתן כדי למלא את חובתו.

 

אם מעשה או מחדל שתופש המפעל אחראי להם על פי החוק בוצעו למעשה על ידי עובד או אדם אחר, תחול האחריות גם על עובד או אדם זה.. אפשר לפטור את בעל המפעל מהאחריות לעבירה רק במקרה שהוא יכול להוכיח שנקט אמצעים סבירים למניעת ההפרה או המחדל .

 

קבלן הבונה מחדש מבנה או מתקן במפעל נחשב כתופש המקום שנמסר לו, והוא הדין גם לגבי בעלים או שוכר מכונה שאיננו בעל המפעל. הכוונה הכללית במקרים כאלו היא להדגיש כי האחריות עשויה לחול על המעביד הישיר של העובדים שנפגעו – גם אם אין הוא תופש המפעל או בעליו.

 

בענף הבנייה : מנהל העבודה באתר הינו הנושא הראשי למילוי הוראות הבטיחות, אך אחריות-על לבטיחות מוטלת על מזמין העבודה ו/או הקבלן הראשי. קיימת דרישה ממזמין העבודה לספק לעובדים ציוד מגן אישי, ולמנות מנהל עבודה באתר. על מנהל העבודה לאתר מפגעים, להדריך את העובדים, להשגיח על ביצוע העבודה באופן בטוח, ועוד. כל אימת שקבלן בונה בתחום המפעל, ויש לעובדי המפעל גישה לאתר הבנייה, האחראי על הבטיחות הינו מנהל.

 

 

אחריות העובדים לבטיחות ולגיהות בארגון

  • למרות שאחריות לקיום הבטיחות במקום העבודה מוטלת על המנהל, החוק מטיל גם על העובד חובות מסוימות. אסור לעובד לעשות במזיד, ללא סיבה סבירה, מעשה העלול לסכן אחרים או את עצמו. אסור לו לפגוע או להשתמש לרעה במזיד באמצעים ובהתקני בטיחות שסופקו כדי לשמור על בטיחותם, בריאותם או רווחתם של העובדים. אם סופקו לעובד אמצעי בטיחות, או התקנים שהם חובה על-פי חוקי הבטיחות, הוא חייב להשתמש בהם. עובד חייב להשתמש בציוד מגן אישי שניתן ולשמור אותו במצב תקין ונקי, ולהחזירו מיד למעביד או לממונה על העבודה לשם החלפתו אם התגלה בו פגם או נזק.
  • עובד חייב להודיע למעביד על כל גורם סיכון שנתגלה לו במקום העבודה ושלא היה ידוע קודם, והוא חייב להתייצב לבדיקות רפואיות תקופתיות המתחייבות על-פי דרישות כל דין, וכן להדרכות הבטיחות שהוזמן אליהן על-ידי המעביד או מטעמו.
  • אסור לעובד לאכול, לשתות או לעשן במקום בו עובדים עם חומרים מזיקים והוא יכול לעשות כן רק בחדרים מתאימים שהמעביד חייב להתקין.

 

 

אחריות הממונה על הבטיחות בארגון

מפעלים המעסיקים יותר מ-50 עובדים חייבים בהעסקת ממונה בטיחות שמתפקידו, בין היתר, לייעץ למעביד בכל נושאי הבטיחות. למרות שאחריות העל לשמירה על הבטיחות במקום העבודה מוטלת על המנהל, הממונה הבטיחות במפעל נושא באחריות מקצועית ונדרש למלא באופן נאות את תפקידיו המוגדרים בחוק. האחריות לבטיחות ולבריאות העובדים מוטלת על ממלאי תפקידים/נושאי משרה בכל רמה בארגון. ממונה הבטיחות מעניק ייעוץ מקצועי הקשור לזיהוי, הערכה ושליטה בסיכונים, וכן מתן הנחיות בכל הקשור לדרישות החוק בתחום עיסוקו.

 

שלח פרטים להצעת מחיר בתחום הבטיחות