%d7%94%d7%93%d7%a8%d7%9b%d7%95%d7%aa-%d7%91%d7%98%d7%99%d7%97%d7%95%d7%aa

 

הדרכות בטיחות

מתוך תקנות הבטיחות בעבודה – מסירת מידע והדרכת עובדים – 1999:

“המחזיק במקום עבודה ימסור לעובד במקום העבודה מידע עדכני בדבר סיכוני הבטיחות והבריאות הקיימים במקום העבודה, ובמיוחד בתחנת העבודה שבה מועסק העובד, הנובעים משימוש בציוד או בחומרים או מתהליך ייצור מכל סיבה אחרת, (להלן סיכונים) וכן ימסור לו הוראות עדכניות לשימוש, הפעלה ותחזוקה בטוחים של ציוד, של חומרים ושל תהליכי עבודה כאמור…
המחזיק במקום עבודה ידריך את העובדים במקום העבודה בעניין ההיבטים הקשורים בהגנה מפני סיכונים, וכן בעניין שימוש, הפעלה ותחזוקה בטוחים כאמור, ויחזור ויבצע מידי פעם את הדרכת העובדים בהתאם לצורך…

פתחתי דווקא מתוך לשון החוק כדי שלכולם תהיה שפה אחידה ומובנת שהאחריות היא של המעביד.

המעביד צריך לדאוג שבעל מקצוע מתאים (כפי שמוגדר בחוק) הוא זה שידריך את העובדים.לעיניננו , ממונה הבטיחות הוא בעל מקצוע מתאים להדרכות בטיחות.

בואו נדגיש מספר דברים לפני שנדבר על סוגי הדרכות:

חובתו של המעביד/ המחזיק במקום העבודה למסור לעובד במקום העבודה מידע על אודות הסיכונים הקיימים באותו מקום.

ההדרכה יכולה להתבצע במספר דרכים כפי שהורה מפקח עבודה ראשי. יש ולמסור לעובדים

הוראות אופרטיביות ועדכניות בכתב, לשימוש, הפעלה ותחזוקה בטוחים של ציוד וחומרים מהליכי עבודה.

 

ההדרכה וההוראות ימסרו בשפה המובנת לעובד/ת.

הדרכה הניתנת לעובדים תבוצע מידי פעם, אחת לשנה לפחות, יויש לתכנן רענוני הדרכה מתאימים בהתאם לצורך.

ההדרכה לעובדים תינתן לפי מגזרים ועל-פי גופים מתאימים שהוסמכו לכך על-ידי מפקח עבודה ראשי.

בנוסף לכך בולטת בתקנה החובה להדריך מגזרי עובדים מיוחדים בהדרכה חיצונית על-ידי  גופים מוסמכים, מנהלי עבודה, ממוני בטיחות (על פי התקנה הדנה בממוני בטיחות).

דגש חשוב על תיעוד ע”י פנקס הדרכה ובו מעקב הדרכות.

עובד לא יתחיל את עבודתו במקום עבודה אלא אם כן ניתנה לו הדרכה מתאימה.

העובד חייב להודיע למעביד על כל סיכון שניקרה בדרכו ולהתייצב לכל מפגש הדרכה.[

 

 

gravityform id=”6″ title=”true” description=”true”]